Gelex - Huynchi - Workplace Design Build Company

Gelex

Gelex là một công ty niêm yết với tám công ty con thuộc các lĩnh vực tiện ích, hậu cần, cơ sở hạ tầng và bất động sản. Hợp tác với DKO- một công ty thiết kế của Úc, Huynchi đã đáp ứng việc xây nên một diện mạo mới cho trụ sở toàn cầu của họ trong thế kế 21.